Verslagen algemene en openbare dorpsraadvergaderingen

29-10-2019 Verslag Jaarvergadering dorpsraad Lamswaarde

Aanwezig: College van B&W, leden dorpsraad, wijkagent, +/- 40 bewoners Lamswaarde.
Afwezig: Adri Totté.

 1. Opening

De vergadering wordt geopend door de dorpsraad.

 1. Vragen via Mentimeter

Aanwezige kunnen antwoord geven via de telefoon op een aantal gestelde vragen vanuit de dorpsraad.

Vraag 1: Waar kan de dorpsraad mee aan de slag in 2020

Enkele antwoorden die hierop gegeven zijn;

 • Bottom-up
 • Eenzaamheid
 • Lamswaarde schoon 2.0
 • Woningbouw
 • Gezellig dorp
 • Groot vrachtverkeer
 • Senioren activiteiten
 • Dorpswinkel met vrijwilligers

Vraag 2: Wat zijn verbeterpunten?

 • Agenda toevoegen aan de uitnodiging van de jaarvergadering zodat mensen beter weten wat ze kunnen verwachten.
 1. Bijpraten door het college van B&W

Diana van Damme: Is recent nog op de school in Lamswaarde geweest. Is blij verrast met de manier waarop daar lesgegeven wordt. Er zitten momenteel 55 kinderen op de school in Lamswaarde. Ze hoopt dat de school in de toekomst zo verder kan gaan.
Daarnaast spreekt ze haar lof uit over de nieuwe speeltuin die met behulp van de schoolkinderen en bewoners door de dorpsraad is gerealiseerd.

Gino Depauw: Frederik Hendrikstraat: De reconstructie heeft vertraging opgelopen door onvoorziene omstandigheden. Er zal grond aangekocht worden om extra parkeerplaatsen te realiseren. Op 27 november 2019 vindt er een inloopavond plaats waar de plannen worden gepresenteerd.

Jean-Paul Hageman ziet graag woningbouwplannen gerealiseerd worden in Lamswaarde. Vanuit het dorp wordt ook aangegeven dat er behoefte is aan levensloopwoningen voor ouderen die graag in het dorp blijven wonen. Deze wensen worden serieus genomen voor het college en er zal dan ook gekeken worden naar mogelijkheden om woningbouw te realiseren en waar dit plaats kan vinden.

René Ruissen is voornamelijk bezig met projecten die de gehele gemeente aangaan en niet zozeer gericht zijn op Lamswaarde zelf. Zoals de lokale inclusie agenda gericht op de leefomgeving van mensen met een beperking. Opzetten van de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein en plan Perkpolder. Ook houdt hij zich ook bezig met vraagstukken uit de zorg.

Voor de burgemeester geldt hetzelfde als voor René, ook hij is voornamelijk bezig met orde en veiligheid wat de gehele gemeente Hulst betreft. Wat betreft overlast in Lamswaarde valt dit gelukkig mee. Hier komen weinig tot geen meldingen binnen over drugsoverlast etc.

 1. Bijpraten door de dorpsraad

De dorpsraad vertelt ook over het gerealiseerde speeltuintje. Zij hebben dit o.a. gerealiseerd met financiering van Jantje Beton, VSB fonds en Gemeente en daarnaast natuurlijk de verkoop van paaseieren door de schoolkinderen.

Werkgroep Frederik Hendrikstraat: Er komen verschillende vragen binnen die door Gino Depauw worden beantwoord. Hierdoor ontstaat een discussie met bewoners/lid van werkgroep over de gang van zaken. Meneer is vrij om hierover nog eens te komen spreken met de wethouder maar dit wordt verder niet behandeld in de jaarvergadering omdat dit voor andere bewoners van Lamswaarde niet erg interessant is.

Frank van Driessche, lid van werkgroep Wonen, spreekt over een aantal ideeën die de werkgroep heeft voor het dorp. Hij laat zien dat er een aantal seniorenwoningen zijn gesloopt en dat er hier niets voor terug is geplaatst. De werkgroep van mening dat dit dus te weinig woningen zijn. Zij zien er graag nog een aantal bijkomen.

Ook wordt er een presentatie gegeven van een plan dat ontwikkeld is door de erfgenamen van een oud-bewoner van Lamswaarde die verschillende stukken grond in het bezit had. Een plan voor woningbouw op één van deze stukken grond. De meningen over deze plannen zijn verdeeld bij bewoners van Lamswaarde. De wensen en opmerkingen worden serieus genomen door het college en er zal dan ook gekeken worden naar mogelijkheden om woningbouw te realiseren en waar dit plaats kan vinden. Het beleid is dat er niet gebouwd wordt voor leegstand.

Op 1 Februari 2020 wordt er weer een dorpsborrel georganiseerd. Bewoners ontvangen hier binnenkort nog meer informatie over.

De dorpsraad is nog opzoek naar nieuwe leden, dit mag ook een mannelijk lid zijn.

De dorpsraad heeft een afvalophaal set ontvangen van Natuur&Zo. Ze zouden graag een aantal keer per jaar met bewoners een avond organiseren om deze set te gebruiken om afval op te halen. Dit is ook gelijk een leuke kans voor bewoners om met elkaar in contact te treden, nieuwe mensen te ontmoeten en te bewegen.

Dorpsraad vraag aan de bewoners of er animo is voor een Klus- en kuisdag. Als bewoners ideeën hebben over welke plekken in het dorp aandacht nodig hebben dan hoort de dorpsraad dit graag.

 1. Ellen Verstraten over Hulst voor Elkaar

Ellen is vanavond aanwezig om meer te vertellen over Stichting Hulst voor Elkaar waar zij werkzaam is. Ze vertelt over de verschillende facetten van de organisatie en waar de organisatie zich zoal mee bezig houdt.

 1. Vraag via Mentimeter

Wat is er bijgebleven in de afgelopen 4 jaar?

Enkele antwoorden die hierop gegeven zijn;

 • Bloemen
 • Beeld
 • Schoonmaakmiddel
 • Knuffel pad
 • Speeltuin
 • Voor herhaling vatbaar
 • Fietsen
 • Enthousiaste groep
 1. Rondvraag

Er worden nog enkele vragen gesteld over gestelde vragen van vorig jaar. De dorpsraad heeft hier terugkoppeling op gegeven.

Als wens blijft staan om in de ZRD app op te nemen dat er een  veegschema wordt opgenomen.


1. Opening
De voorzitter, Lonny de Schrijver, opent de vergadering en heet iedereen welkom.

In het bijzonder B&W en onze nieuwe wijkagent, Jan-Pieter de Vries. Het nieuwe college stelt zich kort voor. Adri Totté is afwezig.

2. Nieuwe wijkagent
Sinds juni 2018 hebben we een nieuwe wijkagent, Jan-Pieter de Vries. Zijn er problemen? Bel dan 0900 88 44 en vraag naar de wijkagent. Graag sluit hij een volgende keer aan als dit gewenst is.
3. Update vanuit de Dorpsraad
·                     Burendag 2018
Dit was een groot succes. Er waren veel nieuwe bewoners aanwezig. Een uitgelezen gelegenheid om in een ongedwongen sfeer kennis met elkaar te maken.·                     Werkgroep Wonen
Het slopen van de bejaardenhuisjes in de Dreef gaat te langzaam vooruit. Dit is bekend bij B&W. Jean-Paul Hageman heeft aangegeven dit op te pakken zodat er voortgang in komt en er in 2019 nieuwe huizen staan.

·         In de Achterstraat zijn op één na alle kavels verkocht.

·         Verder zijn er mogelijkheden bij de kavel van de afgebrande 4 Jaargetijden met daarnaast het Waaiken van Babs. De invulling van dit dorpshart zou zeer welkom zijn.

·         De werkgroep FHstraat heeft bij het kijken naar de herstrating van deze straat gekeken naar het parkeerprobleem , maar heeft ook gezien dat er aan het begin van deze straat komende vanuit Kuitaart bouwmogelijkheden zijn.

·         Richting Kuitaart ligt het bedrijventerrein van de voormalige CZAV. Als dit niet als bedrijventerrein verkocht kan worden, dan is iets als een landgoedontwikkeling wellicht mogelijk. Dat sluit mooi aan bij de huizen die er al naast staan.

De voorzitter geeft aan dat de Dorpsraad staat te popelen om aan de slag te gaan met alle kansen en mogelijkheden die er nu liggen, zeker gezien het coalitieprogramma wat B&W wil uitvoeren.

·                     Update herbestrating Free

Namens de werkgroep geeft Johan de Rijk een update over de stand van zaken. Het voorstel ligt nu bij de Gemeente. Gino de Pauw geeft aan dat er binnenkort een vergadering wordt gepland om volgende stappen te maken.

·                     Onderwijs

De Dorpsraad is heel blij met het artikel wat onlangs in de krant is gepubliceerd over De Oostvogel. Dit is niet alleen PR voor Lamswaarde maar zeker voor de hele gemeente Hulst.

 

4. Update vanuit B&W
·                     Jean-Paul Hageman geeft aan dat er voor wat betreft woonkansen een verschuiving is van passieve naar actieve grondpolitiek. Particuliere initiatieven worden hierin ondersteund. Jean-Paul Hageman doet ook een oproep dat wanneer er initiatieven zijn, deze zeker te delen zodat hier samen naar gekeken kan worden. De plannen in de Dreef lopen met name vertraging op door de flora en faunawet. Morgen zal er worden gebeld over het concretiseren van de sloop van de bestaande huisjes, ook met de Provincie. Wat het terrein van de CZAV betreft, kunnen er mogelijkheden zijn richting het Provinciale landgoedsbeleidplan. Het advies is om hier zeker naar te kijken.

·                     Gino de Pauw is voornamelijk betrokken bij de herbestrating van de Frederik Hendrikstraat. Naast de aanpassingen van de weg, zijn er ook mogelijkheden op de grond die te koop is in de Frederik Hendrikstraat.

·                     Diana van Damme is bezig met de vernieuwing van de speeltuin. Het plan is bijna klaar. Er moet nog goed gekeken worden naar de subsidiemogelijkheden maar alles zal dit jaar nog definitief worden gemaakt. Graag komt ze een keer De Oostvogel bezoeken om zelf de manier van onderwijs te ervaren. De subsidie voor de zogenaamde startgroepen op basisscholen is aangevraagd

·                     René Ruisen houdt zich bezig met hoe de zorg er in de toekomst zal uitzien. Graag wil hij met de Dorpsraad hierover in gesprek.

·                     Burgemeester Mulder heeft geen verdere aanvullingen.

5. Aandachtspunten uit interactief gesprek met B&W
Tijdens het interactieve gesprek was er voor de burgemeester en iedere wethouder een tafel met stellingen waarover gesproken werd.

·                     Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouderen en hulpbehoeven zo lang mogelijk in Lamswaarde kunnen wonen?
Levensloopbestendige woningen voorzien met alles op de begane grond en zorgwoningen goedkoper maken. Bezorgservice van bijvoorbeeld de supermarkt en apotheek behouden, ook de zorg aan huis van huisartsen en de thuiszorg.

·                     Hoe kunnen we de woningmarkt in Lamswaarde interessant maken?
Door Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Voorwaarde is wel dat je mensen nodig hebt die dit écht willen en die niet afhaken. Bereidheid om mee te denken en te kijken hoe dit particulier initiatief kan worden ondersteund.

·                     Hoe maken we Lamswaarde aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers?
Door het dorp leefbaar te houden. Wat er nu is, moet zeker behouden blijven. Denk aan de ondernemers, de verenigingen, De Luifel. Daarnaast zou een winkel of OV een mooie aanvulling zijn. Speel in op de veranderende samenstelling van de bewoners van Lamswaarde. Er zijn bijvoorbeeld veel Belgen in Lamswaarde komen wonen.

·                     Hoe veilig voelen de bewoners van Lamswaarde zich, wat zou daar aan verbeterd kunnen worden?

Conclusie is dat de bewoners zich veilig voelen. Acties: vanuit de gemeente wordt contact gelegd met de Provincie voor de realisatie van een bushokje op Kuitaart. De slechte verlichting in de Pastor Willemstraat wordt ook meegenomen. De Buiten Beter app is een goed middel om dit soort zaken te melden. De ervaring met deze app is zeer positief.

·                     Hoe kunnen we over het algemeen de verkeersveiligheid op Lamswaarde verbeteren?

De uitdaging is om de inrichting van de starten aan te passen aan 30km zone. Er wordt in ieder geval contact opgenomen met het Waterschap met het verzoek een betere signalering te plaatsen voor vrachtverkeer zodat ze niet op Lamswaarde rijden (m.u.v. bestemmingsverkeer).

 

6. Overige zaken
·                     Het idee wordt aangedragen om aan de app van de ZRD ook de veegauto’s en straatpompenzuigers toe te voegen. Dit wordt door de gemeente heel goed ontvangen en opgepakt.

·                     Het wandelpad aan de Donkere Waal is erg smal. Acties hiervoor zijn al uitgezet door de Dorpsraad.

·                     Er wordt gevraagd of het mogelijk is een nieuw fietsenrek te plaatsen bij de Luifel. Dit wordt meegenomen door de Dorpsraad.

 

Wil je aansluiten bij een werkgroep, heb je nog tips of ideeën? 

Laat het ons weten!  

Neem contact op met één van de leden van de dorpsraad of stuur een mailtje naar: dorpsraad@lamswaarde.com 

 

 

 


Openbare vergadering van 15 mei 2018:

 1.  
Opening 
  De voorzitter, Lonny de Schrijver, opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

In de eerste plaats bedankt Lonny namens de dorpsraad Frank van Driessche voor zijn jarenlange rol als dorpswethouder. We zullen hem daarin zeker missen maar hopen dat we nog altijd een beroep op hem kunnen doen. 

Bovendien is de dorpsraad op zoek naar versterking. Heb je interesse om aan te sluiten, geef het aan ons door of stuur een mailtje naar dorpsraad@lamswaarde.com. Wij zijn geen praters, maar doeners! Versterking voor onze werkgroepen is altijd welkom. 

 1.  
Vooruitblik 
  Update woningen in de Dreef
Robby van Bunder geeft een update over deze energiezuinige woningen. De tekeningen zijn concreet, een detail van de polistyreenblokken beschikbaar en een maquette is gemaakt. Robby heeft dit allemaal meegenomen naar de openbare vergadering.  Vanuit de Flora- en Fauna wet is er wat vertraging in het proces in verband met de aanwezigheid van een mogelijke broedplaats. Daarom kan er sowieso pas na augustus worden gesloopt. Verder liggen de tekeningen voor de omgevingsvergunning sinds 3 april voor acht weken ter inzage bij de Gemeente. Vervolgens zullen de tekeningen nogmaals acht weken ter inzage gaan voor eventueel bezwaar. Woongoed verkoopt de grond echter als de woningen gesloopt zijn en de grond bouwrijp is. Dorpshart
De plannen voor de aanleg van het dorpshart liggen stil. Deze zullen worden opgepakt afhankelijk van de ontwikkelingen met betrekking tot de plannen met Jac. De Waalstraat 19 (voormalige Roversnest). 

Speeltuin
Er zijn veel ontwerpen en ideeën binnen gekomen bij de dorpsraad, zowel van kinderen als buurtbewoners. De dorpsraad gaat nu verder in overleg met de Gemeente om de plannen en uitvoering concreet te maken. 

 1.  
Wat is er gerealiseerd? 
 
 • De  nieuwe bomen (populieren) op de Boudeloodijk zijn geplant. 
 • De werkgroep Bloemendorp heeft op 11 mei het hele dorp weer opgefleurd. 
 1.  
Herbestrating Frederik Hendrikstraat 
 
 • In 2019 wordt de Frederik Hendrikstraat her-bestraat. Hoewel de Gemeente heeft aangegeven dat er geen verdere ontwikkelingen of plannen zullen worden uitgevoerd, dan alleen herbestraten en de riolering vervangen, vindt de dorpsraad het toch belangrijk dat we zélf het initiatief nemen en onze ideeën, verbeteringen of zorgen kenbaar maken bij de Gemeente. Als startpunt wordt er tijdens de vergadering een enquête ingevuld. De dorpsraad maakt in overleg met de op te richten werkgroep een afspraak met de projectleiders vanuit de Gemeente om de ideeën, verbeteringen en zorgen te bespreken.  Heb je interesse om deel te nemen in deze werkgroep, stuur dan een email naar dorpsraad@lamswaarde.com.  
 1.  
EHBO 

Greetje van Driessche en Lucien de Maat geven een uitleg en demonstratie over reanimatie/AED en Hartveilig Wonen en hoe belangrijk dit is. Het is van essentieel belang in de kleinere kernen zoals Lamswaarde waar de aanrijtijd voor hulpdiensten langer dan 10 minuten is dat er voldoende inwoners zijn die kunnen reanimeren. Greetje en Lucien doen een oproep aan alle inwoners van Lamswaarde om een reanimatiecertificaat te halen. Zie voor meer informatie https://www.lamswaarde.com/rijk-verenigingsleven/ehbo/  

 1. Rondvraag 
 
 • Twee verzoeken die de dorpsraad mee zal nemen naar de Gemeente; 
 • Kan er meer verlichting komen in de Pastoor Willemstraat? 
 • Is het mogelijk ‘de Padjes’ te verbreden? 
 • Is er nieuws met betrekking tot het kavel waar De Vier Jaargetijden heeft gestaan? De dorpsraad geeft aan van niet.  
 • Abeeledreefje: hier is ooit beloofd dat er bomen komen te staan. De dorpsraad gaat dit onderzoeken. 
   

Wil je aansluiten bij een werkgroep, heb je nog tips of ideeën? 

Heb je onderwerpen voor op de agenda van de volgende Openbare Vergadering met B&W? 

Laat het ons weten!  

Neem contact op met één van de leden van de dorpsraad of stuur een mailtje naar: dorpsraad@lamswaarde.com 

 Openbare vergaderingen 2018:
1 november met B&W, 19.30 uur in café De Koning
 


Openbare vergadering van 4 oktober 2017:

Opening
De voorzitter, Lonny de Schrijver, opent de vergadering en heet iedereen welkom; in het bijzonder burgemeester Mulder en Wethouders van de Gemeente Hulst.

Statushouders op Lamswaarde
Ellen van Troost praat ons bij over de statushouders op het dorp. Samen met één van de statushouders stelt ze alle gezinnen voor en legt uit waar behoefte aan is.

Dit is voornamelijk:

 • Sociale contacten
 • Noodtelefoon voor de gezinnen
 • Vervoer in geval van nood

Wil je je aanmelden om ook iets te doen voor de statushouders of heb je vragen of ideëen?

Neem dan even contact op met Ellen via ellen@detf.nl.

Update namens B&W
Mevrouw Van Damme:

 • Frederik Hendrikstraat; de riolering en bestrating staat voor 2019 op de planning. Op initiatief van de Gemeente zal in mei 2018 hiervoor een werkgroep worden opgericht. Hier kunnen ook bewoners op aansluiten.
 • Speelvoorzieningen; één van de toestellen in het speeltuintje moet vervangen worden. Er is al contact gelegd door de Gemeente met de Dorpsraad en het toestel zal vervangen worden.
 • Bomen in de Fassaertstraat; tijdens de Klus en Kuisdag dit jaar zijn de bomen in Fassaertstraat vervangen en zijn de perken aangepast zodat de bomen nu goed kunnen groeien.
 • Provinciale weg aan Kuitaart; de Gemeente Hulst heeft de Provincie met nadruk gevraagd met een oplossing te komen voor een fietsenstalling, een bushokje én de gevaarlijke situatie aan het fietspad. Voor stichting “Rond de Kleine Vogel”is dit één van de belangrijkste onderwerpen op de agenda. Hierover is ook overleg tussen Dorpsraad Lamswaarde en Stichting “Rond de Kleine Vogel”om te zien waar we elkaar kunnen helpen.

De heer Hageman:

 • Tijdens de vorige OV is gesproken over het slopen van vier woningen in de Dreef. De sloop staat gepland voor 2018.
 • Verder liggen er nog kavels vrij in de Achterstraat en waar De Vier Jaargetijden heeft gestaan; dit is echter particuliere grond dus daar heeft de Gemeente verder geen zeggenschap over.
 • De Gemeente kijkt wél mee met Jean-Paul Mahu naar de mogelijkheden voor het creëeren van een dorpshart op de plaats van het Roversnest.

De heer Totté:

Het dak van De Luifel lekt. De heer Totté geeft aan dat dit loopt maar dat een oplossing nog niet evident is in verband met de hoge kosten.

De heer Van Driessche:

 • Onderwijs en kinderopvang; er zijn nu 53 kinderen op school en de verwachting is dat dit doorgroeit naar 60. Dat is positief. Er is een “taskforce” opgericht om een plan te maken voor de voorzieningen op het gebied van onderwijs in Zeeuws Vlaanderen.
 • Groei en bloei; we hebben een stabiele leerlingen populatie. Dit komt doorverschillende initiatieven waar ook ouders bij betrokken zijn én er is een nieuw onderwijsconcept geintroduceerd. Verder heeft de school mede door de Klus en Kuisdag zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant een “boost” gekregen.

Update woningen in de Dreef

 • Robby van Bunderen en Jean-Paul Mahu zijn de kartrekkers van dit project. Robby geeft een korte presentatie over de plannen om levensloopbestendige woningen in de Dreef te bouwen ter vervanging van de woningen die worden gesloopt. De woningbouw staat zeer positief tegenover deze plannen. Er is echter nog geen investeerder en geen aannemer, dus ook nog geen definitieve huurprijs. Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met Robby van Bunderen.

Update vanuit de Dorpsraad

 • Het bloemendorp, het Fröbelcafé en de Klus en Kuisdag was ook dit jaar weer een succes.
 • De aanplanting van nieuwe bomen aan de Boudeloodijk staat volgens Staatsbosbeheer op de planning voor begin volgend jaar.
 • De bomen richting Kuitaart zijn dringend aan onderhoud toe. Dit is al meerdere malen zowel door bewoners als door de Dorpsraad aangegeven bij het Waterschap maar zonder resultaat. Mevrouw Van Damme geeft aan dat ze dit zal bespreken met het Waterschap zodat de bomen gesnoeid worden en weer gezond verder kunnen groeien.
 • Eerder dit jaar is besloten dat de aanleg van een crossbaan op Lamswaarde niet realiseerbaar is. Door Evert de Moor is het idee geopperd om dit eventueel aan te leggen bij de speeltuin in Kuitaart. Stichting “Rond De Kleine Vogel” vond dit een leuk initiatief. Na onderzoek is besloten om de plannen niet door te laten gaan; kinderen moeten via een onveilig fietspad rijden, het is een afgelegen plek etc. De kinderen worden hierover geinformeerd.
 • We werken samen met Stichting “Rond De Kleine Vogel” om een bushokje en een fietsenstalling op Kuitaart te realiseren.
 • Verkeer Hoefkensdijk; er zijn tellingen gedaan op de Hoefkensdijk maar verder is er nog niets meer bekend over de uitkomst. Mevrouw Van Damme geeft aan dat ze dit zal bespreken met Rian de Feijter van het Waterschap.
 • Op de T-splitsing Dreef/Hoefkensdijk wil de Dorpsraad graag een bankje plaatsen zodat bijvoorbeeld voorbijkomende fietsers daar ook even kunnen rusten en genieten. Het bankje is er en het is geverfd, heb moet alleen nog worden geplaatst. De voorzitter doet een oproep wie kan helpen om het bankje te plaatsen.
 • In de speeltuin is een toestel weggehaald omdat dit niet meer voldeet. Er komt een nieuw toestel voor in de plaats; suggesties zijn welkom!
 • Eind september is vanuit Next Door het initiatief geopperd om voor het hele dorp een buurtborrel te organsieren . Dit was geslaagd! Er komt zeker een vervolg.

Update Roversnest

Jean-Paul Mahu praat ons bij over de stand van zaken met betrekking tot de sloop van het pand van het Roversnest. De aanvraag voor een sloopvergunning incl slooppremie is ingediend bij de Provincie maar er is nog geen goedkeuring. Dit is wel van belang zodat er geld beschikbaar komt voor de realisatie van het dorpshart op die plaats. Daarnaast zorgt de sloop van dit pand ook voor meer toegankelijkheid richting de Achterstraat.

Burgemeester Mulder sluit de vergadering; er gebeurt veel in Lamswaarde, met name de presentatie over de integratie van statushouders van Ellen van Troost heeft indruk gemaakt. Een geweldig initiatief!

Wil je aansluiten bij een werkgroep, heb je nog tips of ideeën?  Laat het ons weten!

Neem contact op met één van de leden van de dorpsraad of stuur een mailtje naar: dorpsraad@lamswaarde.com

Data voor de openbare vergaderingen in 2018 volgen.


Openbare vergadering van 1 februari 2017:

Opening
De voorzitter, Lonny de Schrijver, opent de vergadering en heet iedereen welkom.

De visie van de dorpsraad van Lamswaarde wordt kort herhaald:

 • Behartigt de belangen van en is de schakel tussen de bewoners en gemeente. De dorpsraad heeft geen beslissende maar een adviserende rol t.o.v. de gemeenteraad en het college van B&W van de Gemeente Hulst.
 • Moedigt activieiten aan om het dorp leefbaar, schoon en gezellig te houden.
 • Nodigt de bewoners uit om mee te denken over onderwerpen die betrekking hebben op het beleid en de leefbaarheid van het dorp. Modigt aan om deel te nemen aan het uitvoeren van projecten in werkgroepen
 • Houdt alle bewoners op de hoogte van de activiteit via o.a. de website, Facebook en huis aan huis.

Veiligheid

Onze wijkagente Jacobs is voor dit onderwerp uitgenodigd. De voorzitter heet haar welkom en wijkagente Jacobs stelt zich voor. Ze geeft een korte presentatie over wat we van haar kunnen verwachten en hoe ze te bereiken is. Deze gegevens zullen wij beschikbaar stellen op lamswaarde.com.

Wat is er gerealiseerd?

 • Bordje vrachtverkeer op Kuitaart wordt geplaatst
 • Verlichting aan de padjes bij het voetbalveld – er wordt een extra lantaarnpaal geplaatst
 • Mogelijkheden fietspad naar Kuitaart wordt onderzocht door het Waterschap
 • Er is een samenwerking opgestart met Dorpsraad Kuitaart over bushokje en fietsenstalling
 • Er worden nieuwe bomen (populieren) geplant op deBoudeloodijk
 • Whatsapp-groep Buurtpreventie is aangemaakt. Veel inwoners hebben zich hier al voor aangemeld.  Dit kan nog steeds via dorpsraad@lamswaarde.com.

Welke projecten zijn er in opstart voor 2017?

 • Bloemendorp
 • Lamswaarde Schoon; klus- enkuisdag
 • Freubelcafé
 • Wonen = in oprichting

Wat staat er op de planning?

 • Werkgroep wonen, er wordt een dringende oproep gedaan aan de inwoners om zich voor deze werkgroep aan te melden. De dorpsraad kan dit niet alleen oppakken. Er zijn inmiddels voldoende aanmeldingen dus de werkgroep kan van start.
 • Verenigingen;binnen de dorpsraad is een zorg m.b.t. het bestaansrecht en vrijwilligers binnen onze verenigingen. Graag wil de dorpsraad met de verenigingen om tafel om te kijken of en zo ja waar er een samenwerking tussen de verenigingen op het dorp kan worden gerealiseerd of hoe we elkaar kunnen helpen. Tijdens de vergadering wordt aangegeven dat de vorige dorpsraad dit in het verleden ook heeft opgepakt.
 • Rabobank Clubkas;we zouden het waarderen als er bij het verdelen van stemmen zéker ook aan de dorpsraad wordt gedacht.

Wil je aansluiten bij een werkgroep, heb je nog tips of ideeën?  Laat het ons weten!  

Neem contact op met één van de leden van de dorpsraad of stuur een mailtje naar: dorpsraad@lamswaarde.com 

Openbare vergaderingen 2017:
17 mei
4 oktober (met B&W van gemeente Hulst)
19.30 uur in café De Koning


Algemene jaarvergadering van 10 oktober 2016: 

De vergadering wordt geopend door de voorzitter Lonny de Schrijver-Verbrugge

Jean Paul Hageman, Adrie Totte, Frank van Driessche en zijn aanwezig vanuit de gemeente Hulst. De burgemeester is helaas verhinderd. Vanuit Woongoed is Ronny den Exter aanwezig.

Allereerst komt het gebruik van de Whattsapp-buurtpreventiegroep aan bod. Belangrijk is hierbij dat gebruik van Whattsapp-groepen enkel in geval van nood is. Voor overige zaken kan er gebruik worden gemaakt van o.a. de Nextdoor app.
Voor zaken die te maken hebben met onderhoud en reparatie vanuit de gemeente kan er gebruik worden gemaakt van de BuitenBeter app, ook voor het buitengebied is deze app te gebruiken. De gemeente zorgt dat het gemeld wordt bij de juiste verantwoordelijke.

Onderhoud van de Fredrik Hendrikstraat staat gepland voor begin 2019. eind 2018 zal dit gepland gaan worden.

Ronnie den Exter neemt het woord namens Woongoed en geeft uitleg over de werkwijze en cijfers van Woongoed in de gemeente Hulst:

 • In 2018 staat de sloop van 4 seniorenwoningen in de Dreef gepland. Dit i.v.m. veroudering van deze woningen. Er zijn geen plannen om deze woningen te herbouwen, de grond zal verkocht worden. Uit de reacties van de dorpsbewoners blijk dat dit voor veel onrust zorgt. Er lijkt wel behoefte te zijn aan seniorenwoningen op Lamswaarde. Ronny den Exter geeft wel aan dat het bij Woongoed woningen in het sociale huursegment zijn. Niet iedereen komt hiervoor in aanmerking omdat men boven de inkomensgrens kan zitten. De dorpsraad zal op basis van de reacties een behoefteonderzoek gaan doen om te kijken hoe het staat met de werkelijke vraag naar deze woningen en of deze behoefte dan ook werkelijk aansluit bij het aanbod van Woongoed.
  In de Achterstraat heeft Woongoed inmiddels 3 kavels verkocht waarvan 1 al bebouwd. De vraag komt of er op 1 kavel ook 2 woningen mogen worden gebouwd. Dit mag in principe niet. Wel kan er een principeverzoek worden gedaan voor wijziging van het bestemmingsplan. Het is altijd mogelijk hierover te praten.
 • Binnen Woongoed wordt er per huurwoning een leefbaarheidsbudget toegekend voor het onderhouden van de omgeving van de huurwoningen. Ook huurders mogen meedenken over hoe dit bedrag besteed kan worden. Deze voorstellen kunnen door huurders bij woongoed worden ingediend.
 • Het overige bedrag is beschikbaar voor wijkbeheer welke ingezet kunnen worden in alle kernen.
 • De vraag komt in hoeverre een huurder verplicht is onderhoud te plegen aan eigen tuin. Dit is volledige verantwoordelijkheid van de huurder maar bij nalatigheid kan een huurder hierop aangesproken worden door woongoed. Melding van eventuele achterstallig onderhoud kan gemeld worden aan Woongoed.

Daarna worden de aanwezigen in groepen verdeeld en gaan onderbegeleiding van de dorpsraadleden en wethouders/vertegenwoordiger Woongoed samen in discussie over verschillende onderwerpen. Elke groep heeft 2 onderwerpen besproken.
De onderwerpen zijn:

 1. School en jeugd:
  Daar in komen de volgende onderwerpen naar voren als aandachtspunten:

  1. Kinderopvang op het dorp realiseren
  2. Kinderen naar school op het dorp, ook uit polders en van de dijken (de school is daar mee bezig d.m.v. de werkgroep ‘Groei en Bloei’ die ze aan het opzetten zijn)
  3. Het uiterlijk van de school goed bijhouden
  4. Ook mensen die niet direct (klein)kinderen op school hebben binnen halen bij activiteiten
 2. Verkeer en omgeving:
  1. Vrachtverkeer op het dorp weren
  2. Lantaarnpaal bij ‘de Padjes’ (parkeerterrein voetbal) i.v.m. hondenuitlaatterrein
  3. Snelheidsbeperking o.a. Frederik  Hendrikstraat, Dreef, Jac. de Waalstraat en Hoefkensdijk
  4. Bushokje en fietsenstalling op Kuitaart
  5. Bomen op de Boudeloodijk en in het Abeeledreefje
  6. Speeltuin
  7. ‘Welkom op Lamswaarde’-bord weer terugzetten op Kuitaart
 3. Leefbaarheid en verenigingen:
  1. Openbaar vervoer voor ouderen en jongeren. Een fietsenstalling bij de bushalte op Kuitaart is wenselijk
  2. Speeltuin
  3. Behoud van de verenigingen, breng ze ook bij nieuwe bewoners onder de aandacht
  4. School is belangrijk om te behouden!
  5. De Luifel is belangrijk voor leefbaarheid
 4. Wonen en bouwen:
  1. Mogelijkheden bekijken om levensloopbestendige woningen  (dus voor zowel starters als senioren geschikt) te realiseren/verbeteren op Lamswaarde.
  2. Mogelijkheden om door te schuiven naar seniorenwoningen, zodat ééngezinswoningen weer vrij komen voor (nieuwe) gezinnen op het dorp
  3. Wat is er mogelijk in de Achterstraat, op de plaats waar café ‘de Vier Jaargetijden’ stond en op de plaats waar Woongoed de 4 seniorenwoningen gaat slopen?

Wil je aansluiten bij een werkgroep, heb je nog tips of ideeën?

Laat het ons weten!

Neem contact op met één van de leden van de dorpsraad of stuur een mailtje naar: dorpsraad@lamswaarde.com

Openbare vergaderingen 2017:
1 februari (onderwerp: Veiligheid)
17 mei (onderwerp nog niet bekend)
Algemene Jaarvergadering:
11 oktober, 
voor deze vergadering is ook B&W uitgenodigd

Telkens  om 19.30 uur in café De Koning


Openbare vergadering van 23 mei 2016:

Opening
Lonny de Schrijver, opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Alle leden van de dorpsraad worden kort voorgesteld. Anneloes Mahu en Renata Vereecken kunnen helaas niet aanwezig zijn. Frank van Driessche – dorpswethouder – is aanwezig.

Vervolgens wordt kort nogmaals de visie van de dorpsraad gepresenteerd:

–       Behartigt de belangen van en is de schakel tussen de bewoners en gemeente. De dorpsraad heeft geen beslissende maar een adviserende rol t.o.v. de gemeenteraad en het college van B&W van de Gemeente Hulst.
–       Moedigt activiteiten aan om het dorp leefbaar, schoon en gezellig te houden.
–       Nodigt de bewoners uit om mee te denken over onderwerpen die betrekking hebben op het beleid en de leefbaarheid van het dorp. Moedigt aan om deel te nemen aan het uitvoeren van projecten in werkgroepen
–       Houdt alle bewoners op de hoogte van de activeiten via o.a. de website, facebook en huis aan huis.

Wat is er vanaf januari tot nu toe gerealiseerd?
–       Klus- en Kuisdag
Op vrijdag met de bovenbouw van de basisschool zwerfvuil opgeruimd, op zaterdag met vrijwilligers van Lamswaarde klussen op het dorp gedaan.
–       Bloemendorp; in totaal zijn er 30 bloembakken gevuld.
–       Fröbelcafé; bloemstuk Pasen, Zeeuwse Knoop sieraad en mozaïek georganiseerd. Iedere maand zal er een activiteit worden georganiseerd.
–       Onderhoud Knuffelpad; dit is meegenomen in de Klus-en kuisdag; prikkeldraad weg gehaald, bank geschilderd, nieuwe bordjes geplaatst. Stichting Landschapsbeheer Zeeland heeft het onderhoud van het Knuffelpad op zich genomen.Alle projecten zijn succesvol verlopen en zullen worden vervolgd. Foto’s van het resultaat zijn terug te vinden op www.lamswaarde.com.Wil je je aanmelden voor de nieuwsbrief van het Fröbelcafé, stuur dan een mailtje naar Freubelcafe@gmail.com.Heb je ideëen voor de Klus- en kuisdag of het Bloemendorp in 2017, stuur dan een mailtje naar dorpsraad@lamswaarde.com.
Wat staat er op de planning?
–          Verkeer (snelheid).
–          Onderzoek herplanting bomen op de Boudeloodijk
–          Nachtmis Lamswaarde; deze zal dit jaar definitief doorgaan, geleid door Ralf Grossert. Marlou Baecke geeft in de vergadering een korte toelichting.Als dorpsraad zijn we afhankelijk van de inbreng en suggesties van de inwoners. Als dorpsraad willen we het sámen doen met jullie en aan de slag met datgene wat er leeft. Heb je suggesties? Geef deze dan door via dorpsraad@lamswaarde.com of neem contact op met één van de leden van dorpsraad.
Melding openbare ruimte
Een probleem buiten op straat of in de buurt gezien? Scheef liggende stoeptegels of een boom in het gemeenteplantsoen die nodig moet worden gesnoeid? Vies bushokje, vuilniszakken ergens gedumpt of een weg met een gat in de bestrating? Via verschillende manieren kun je dit de Gemeente laten weten. Zo houden we samen onze gemeente leefbaar en netjes.
–          Via een nieuwe app van de Gemeente – BuitenBeter app  waar je meldingen betreffende openbare ruimten kan doen.  De app is gratis te downloaden op zowat alle smartphones en werkt in heel Nederland. Op basis van de locatie wordt de melding doorgegeven aan de juiste gemeente. Via de app is ook de status van de melding te zien en krijgt je een bericht als de melding is afgehandeld. Kijk voor meer informatie op www.buitenbeter.nl.
–          Via de site van de gemeente, www.gemeentehulst.nl. De ‘knop’ staat al op de startpagina. Ook hier wordt je van de afwikkeling op de hoogte gehouden
–          Via het nummer 14 0114 kun je telefonisch een melding doen

Terugkoppeling aandachtspunten uit vorige openbare vergadering
Verkeer
De dorpsraad heeft navraag bij de gemeente gedaan en het onderhoud van Frederik Hendrikstraat staat op de planning voor 2019.Knuffelpad
Zie punt 2.
Rondvraag
Kerk
De kerk van Lamswaarde is nu een kapel waar nog steeds allerlei activiteiten mogen worden georganiseerd (waar geen pastor voor nodig is). Vanuit de werkgroep bij deze een oproep aan alle inwoners om met ideëen te komen voor dergelijke activiteiten zodat de kerk in gebruik blijft en ook om geld in te zamelen voor het behoud van de kerk.
Daarnaast is er iedere derde maandag van de maand een mis die druk wordt bezocht.
Voor meer informatie, vragen of ideëen kun je contact opnemen met Marlou Baecke, Frank van Driessche of Lia van Kessel.Nextdoor
Het informatieplatform Nextdoor is geïntroduceerd. Deze informatie zal nogmaals beschikbaar worden gesteld op www.lamswaarde.com zodat inwoners zich hiervoor kunnen aanmelden. Daarnaast zal de dorpsraad kijken via welk informatiekanaal inwoners van Lamswaarde het best/snelst kunnen worden geïnformeerd in geval van nood.Zorg over veiligheid mbt Kerncentrale Doel
Is het mogelijk dat er in het kort informatie wordt gegeven over de status mbt Kerncentrale Doel? Frank geeft aan dat de Gemeente een uitgebreid bezoek heeft gebracht aan Doel. Voor de Openbare Vergadering in oktober zal de dorpsraad aan B&W om een korte update vragen.Woonbehoefte Lamswaarde
Er liggen verschillende kavels te koop. Is hier, en zoja welke, woonbehoefte binnen Lamswaarde voor? De dorpsraad gaat onderzoeken hoe dit opgepakt zou kunnen worden.

Wil je aansluiten bij een werkgroep, heb je nog tips of ideeën?

Laat het ons weten!

Neem contact op met één van de leden van de dorpsraad of stuur een mailtje naar: dorpsraad@lamswaarde.com

 

 

Openbare vergaderingen 2016:
10 oktober
voor deze vergadering is ook B&W uitgenodigd

19.30 uur in café De Koning

Openbare vergadering van 18 januari 2016:

 

Opening:
De voorzitter, Lonny de Schrijver, opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Dorpswethouder Frank van Driessche kan helaas niet bij deze vergadering aanwezig zijn.

De nieuwe Dorpsraad
Alle leden van de dorpsraad worden kort voorgesteld. Vervolgens wordt een toelichting gegeven op de visie van de dorpsraad van Lamswaarde:
–       Behartigt de belangen van en is de schakel tussen de bewoners en gemeente. De dorpsraad heeft geen beslissende maar een adviserende rol t.o.v. de gemeenteraad en het college van B&W van de Gemeente Hulst.
–       Moedigt activiteiten aan om het dorp leefbaar, schoon en gezellig te houden.
–       Nodigt de bewoners uit om mee te denken over onderwerpen die betrekking hebben op het beleid en de leefbaarheid van het dorp. Moedigt aan om deel te nemen aan het uitvoeren van projecten in werkgroepen
–       Houdt alle bewoners op de hoogte van de activiteiten via o.a. de website, facebook en huis aan huis.

Wat is er gerealiseerd?
–       Nieuwe picknicktafel bij de Wéél i.s.m. de vorige dorpsraad
–       Nieuwe website (www.lamswaarde.com)
–       Facebook pagina
–       Snelheidsmeter in de Dreef
–       Dorpsvlaggen

Opmerking snelheidsmeter: deze stond ingesteld op 50 km/u ipv 30 km/u. Dit is bekend bij de Dorpsraad en meteen gemeld bij de Gemeente. Er is helaas geen actie op ondernomen maar dit zal de volgende keer zeker vooraf worden gecheckt.

Welke concrete projecten zijn in opstart?
–          Realiseren concept Bloemendorp
–          Uitwerken wandel- en kanoroutes
–          Opzetten van een creatieve club
–          Organiseren van klus- en kuisdag(en)

Wat staat er op de planning?
–       Kerkgebouw voor verschillende doeleinden gebruiken
–       Speeltuintje opknappen (Idee om dit mee te laten nemen in de jaarplanning van de gemeente zodat hier geld voor wordt vrijgemaakt. De dorpsraad pakt dit op met de gemeente.)
–       Vacaturebank voor vrijwilligers
–       Aanpakken dorpskern (Vier Jaargetijden)
–       Hardloopclub/wandelclub/kookclub
–       Vuurwerk centraal inkopen en afsteken
–       Informatiepakket voor nieuwe en potentiële bewoners
–       Meer bloemen/groen bij de inkom van het dorp en bushalte

Werkwijze van de dorpsraad
De dorpsraad vindt het belangrijk om samen te werken met de bewoners. Daarom worden er verschillende werkgroepen opgestart. In iedere werkgroep is minimaal één van de dorpsraadleden vertegenwoordigd. Ook hebben al een aantal dorpsbewoners zich al voor een werkgroep aangemeld; mooi!

Werkgroepen die als eerste worden gevormd zijn:
–       Website
–       Bloemendorp
–       Klus- en kuisdag(en)

Communicatie werkgroepen
Er wordt gevraagd of er een nieuwsforum kan worden gecreëerd waar iedereen de stand van zaken van de werkgroepen kan volgen en eventueel kan reageren (bijv. als er vrijwilligers of middelen nodig zijn)? De dorpsraad vind dit een goed initiatief en kijkt wat de beste manier is om iedereen te bereiken (niet alleen via social media of de website).

Aanvulling actiepunten
Verkeer
De stoepen en straten zijn dringend aan onderhoud toe. Dit is een aantal jaar geleden al aangegeven in een gesprek met de gemeente. Dit is bij de dorpsraad niet bekend en zij zullen navraag doen bij de gemeente wat de stand van zaken is.

Knuffelpad
Er zijn veel mensen die gebruik maken van het knuffelpad, daarom is onderhoud belangrijk! Dit is onder de aandacht bij de dorpsraad en zou ook een prima klus zijn om mee te nemen in de werkgroep ‘klus- en kuisdag’. Ook wordt het idee geopperd om meer bankjes te plaatsen. De knuffels zijn inmiddels allemaal weggehaald.

Rondvraag
Jeugdsoos
Is het een idee om met een aantal omliggende dorpen per toerbeurt een jeugdsoos / NIX feest te organiseren?
Er is niets voor de jeugd tussen 12-15 jaar en dit zou een mooie insteek zijn. Dit is zeker een onderzoek waard binnen de gemeente / andere dorpsraden om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Bomen Boudeloodijk
Worden er nieuwe bomen geplant op de Boudeloodijk? Is er een herplantplicht? De dorpsraad doet navraag bij Staatbosbeheer.

Wil je aansluiten bij een werkgroep, heb je nog tips of ideeën?

Laat het ons weten!

Neem contact op met één van de leden van de dorpsraad of stuur een mailtje naar: dorpsraad@lamswaarde.com

Openbare vergaderingen 2016:

23 mei

10 oktober

19.30 uur in café De Koning